Angličtina doma

Názorná ONLINE výučba angličtiny spojená s domácou študijnou aplikáciou

O nás


Naša jazyková škola bola založená v r. 1990 a odvtedy sa venujeme výlučne výučbe angličtiny pre všetky vekové kategórie študentov a ich príprave na maturitné, štátnicové a certifikačné skúšky. Výučba konverzácie prostredníctvom britských, amerických, kanadských a austrálskych lektorov  prebieha od jesene 1996.

Jednoznačne sa orientujeme na kvalitu výučby a jej zefektívňovanie pre všetkých študentov, ktorí sa chcú naozaj naučiť po anglicky a využiť svoje vedomosti v každodennej praxi. Cieľ pre školopovinnú mládež je jasný – úspešné absolvovanie maturitnej skúšky a u tých najpracovitejších aj absolvovanie medzinárodného certifikátu FCE a ACE (Cambridge). Od r. 1990 absolvovali našu výučbu už tisíce študentov z oblasti Zlatých Moraviec, Vrábľov a Nitry.

How to Use Zoom Video Calling App for Group Chat - TizenHelp
 V septembri 2015 sme odštartovali ONLINE výučbu prostredníctvom aplikácie Skype. V marci 2020, po uzatvorení všetkých škôl v dôsledku Covid-19, sme výučbu definitívne preniesli do ONLINE priestoru. K dispozícii sme už mali 5-ročné skúsenosti s internetovou výučbou a ďalej sme zdokonaľovali úroveň domácej aplikácie pre žiakov.

Dávno sú už minulosťou časy, keď priama návšteva jazykovej školy predstavovala jediný spôsob, ako získať jazykové vzdelanie. Moderné internetové aplikácie bez problémov prekonávajú akékoľvek vzdialenosti medzi žiakom a učiteľom, pričom úroveň prenosu zvuku sa vyrovná bežnému školskému jazykovému laboratóriu. Súčasný prenos obrazu z interaktívnej tabule a vpisovaných poznámok vyučujúceho priamo na domácu obrazovku žiaka robia zo všetkých online technológií efektívny nástroj na výučbu jednotlivcov a menších skupín študentov všetkých vekových kategórií.

ONLINE výučba prebieha v popoludňajších hodinách a je časovo identická s bežným školským rokom. Navštevujú ju žiaci z celého Slovenska.   

Druháci tradične tvoria najmladšiu vekovú kategóriu, ktorá je už vhodná na nácvik anglickej výslovnosti a jej prepisu (transkripcie). Cieľom našej výučby je vytvorenie kvalitných a pevných gramatických a fonetických základov, od ktorých sa dokáže usilovný žiak veľmi ľahko odraziť do úrovne, v ktorej je už možné rozvíjať konverzačné schopnosti za účasti britského učiteľa (native speaker). Mimoriadny dôraz pri ich budovaní kladieme na využívanie názorných ozvučených prezentácií.
Zadávanie domácich úloh v oblasti slovnej zásoby, diktátov a gramatických testov vykonáva samotný učiteľ v prostredí našej vlastnej internetovej aplikácie. Od rodiča sa očakáva iba pravidelná kontrola aktivity svojho dieťaťa a kontrola percentuálnych výsledkov testov a cvičení. Množstvo ozvučených cvičení nahrádza skutočného domáceho učiteľa, pretože aplikácia neúnavne opakuje výslovnosť jednotlivých slovíčok a vyhodnocuje žiakovu aktivitu bez nutnosti zapájať do domácej prípravy samotného rodiča.

Naša internetová knižnica systematicky pripravuje žiakov v oblasti čítania a porozumenia anglického textu.

Hlavným cieľom výučby je dôkladná príprava na maturitnú skúšku a medzinárodné jazykové certifikáty (Cambridge).

O aplikácii


Pokrok v štúdiu anglického jazyka je značne obtiažny bez aktívneho zvládania novej slovnej zásoby, bez precvičovania najbežnejších gramatických javov a bez aktívneho počúvania anglického hovorového štýlu (tzv. ‘LISTENING’). Konverzácia predstavuje najobľúbenejšiu aktivitu každého študenta, no bez spomínanej “mravenčej” prípravy sa vyznačuje množstvom gramatických a slovných chýb, čo nám potvrdili všetci “native speakers” vyučujúci konverzáciu v našej jazykovej škole. No a úspešné absolvovanie jazykových certifikátov na všetkých úrovniach je bez intenzívnej domácej prípravy prakticky nemožné.
Ponúkame efektívnu aplikáciu so širokým spektrom precvičovanej slovnej zásoby, gramatických cvičení, testov a cvičení na počúvanie (diktáty a listeningy). Učebný material pokrýva požiadavky na maturitnú skúšku na úrovni B2+. Cvičenia a testy sú často sprevádzané grafickými schémami a obrázkami. Audiomateriál tvorí súčasť mnohých cvičení, pretože písomný prejav je u študenta často podporovaný súčasným počúvaním.Zadávanie audiocvičení, gramatických cvičení, diktátov, testov a ostatných posluchových materiálov a administrácia výsledkov sú vykonávané skúseným učiteľom angličtiny s 30-ročnou učiteľskou praxou. Optimálne nastavenie študijného tempa sa dosahuje interaktívnou online komunikáciou medzi študentom a učiteľom.

Zriadenie neobmedzeného prístupu je nezáväzné a poskytuje sa na obdobie niekoľkých dní, počas ktorých sa môže študent  definitívne rozhodnúť o trvalom prístupe k aplikácii.

Pre dyslektikov a dysgrafikov

Zvládnutie čítania a písania patrí k základným vyučovacím procesom v počiatočnom štádiu vzdelávania každého žiaka. Vtedy sú u niektorých z nich zistené problémy s neschopnosťou naučiť sa písať a čítať prirodzeným spôsobom, prípadne ich predvádzaný výkon výrazne zaostáva za očakávaním rodičov a učiteľov a často nezodpovedá ani ich oveľa vyššej inteligencii.

Čo pomáha zlepšiť stav? Ako sa poruche prispôsobiť v školskom prostredí?

Dyslexia

Dysgrafia


Dyslexia (porucha čítania) a dysgrafia (porucha písania) vôbec nemusia byť prekážkou v dosiahnutí dobrej úrovne čítania a písania anglického textu u žiakov so spomínanou poruchou.

Uvedená aplikácia účinne nahrádza stovky rodičovských hodín pri skúšaní svojich detí, najmä začiatočníkov a detí s poruchami čítania a písania (dyslektikov a dysgrafikov). Deti s uvedenými poruchami tak majú k dispozícii trpezlivého domáceho učiteľa, ktorý im dokáže neúnavne pripomínať všetky urobené chyby a ich rodičia akurát dohliadajú na študijný režim a kontrolujú študijné výsledky svojho dieťaťa.

Maturita

Kontrolné testy z jednotlivých lekcií testujú vedomosti študentov počas celého školského roka v štýle maturitnej skúšky. Študenti sa tak už v niekoľkoročnom predstihu pripravujú na jej úspešné absolvovanie.

Približne dva roky pred maturitnou skúškou začínajú študenti pravidelne absolvovať originálne testy z jednotlivých častí maturitnej skúšky.

Homeschooling

HOMESCHOOLING ako výnimočný vzdelávací systém ponúka veľké možnosti a príležitosti pre deti, aby sa naučili nové veci, zručnosti a získali nové informácie, ale aj využíva a správne nasmeruje ich vlastné a jedinečné kvality a záujmy. HOMESCHOOLING dáva Vašim deťom viac slobody, formuje v nich lepšie sociálne schopnosti a tvorivejšie premýšľanie. A to je hlavný cieľ každého rodiča domaškoláka.

Avšak ak má domaškolák kvalitne zvládnuť ANGLIČTINU v hravom a slobodnom prostredí homeschoolingu, vybudovanie správnych gramatických, fonetických a načúvacích základov anglického jazyka sa stane skôr či neskôr nevyhnutnosťou. Tieto základy sa najlepšie formujú vo veku 8-12 rokov (druháci až šiestaci). Výučba angličtiny voľnou a hravou formou nevedie nikam, pokiaľ už v 2. a 3. ročníku nezačne systematické budovanie gramatickej schémy v hlavičke domaškoláka a pokiaľ nie je kladený dôraz na zvládnutie správnej anglickej výslovnosti, od ktorých sa potom odvíja samotné plynulé a hlavne bezchybné tvorenie anglických viet.

 

Nadšení  rodičia často nechtiac vybavia svoje dieťa nesprávnymi fonetickými zlozvykmi, ktoré sa potom obtiažne naprávajú, najmä úplná absencia viazania vo vetách, nesprávne spodobovanie koncových a stredových spoluhlások, absencia oživovania koncového „-r“ a z toho plynúceho „rozdrobenia“ anglickej vety podľa slovenského modelu, nekritické uprednostňovanie obtiažnejšej americkej výslovnosti už v materských škôlkach, nesprávne alebo vôbec neabsolvujú so svojimi ratolesťami diktáty, pričom anglický diktát vyžaduje úplne iný prednes než ten slovenský, a aj samotná slovná zásoba vyžaduje dôsledný písomný prístup za spoluúčasti audia, jej správne preskúšanie, a nie iba slovenské hláskovanie anglického slovíčka, atď.

 

Správny vývoj základov anglického jazyka vyžaduje:

- skúseného a trpezlivého učiteľa (takmer všetci rodičia dokážu bez problémov vysvetliť

  matematiku a iné školské predmety, avšak každý cudzí  jazyk vyžaduje správnu metodiku  

  a pedagogické skúsenosti),

- pružné začlenenie ONLINE výučby do denného režimu domaškoláka,

- samostatnú domácu prípravu s minimálnou rodičovskou pomocou (ONLINE

  precvičovanie),

- pravidelné a prehľadné informovanie rodičov o dosahovanom prospechu.

Naša jazyková škola spĺňa všetky spomínané kritériá na kvalitnú ONLINE výučbu už od roku 2015, hlavne po transfere našej pôvodnej testovacej siete s 32 počítačmi na web (kamenná  škola slúži verejnosti už od roku 1990). Vývoju jazykových testovacích programov sa venujeme už od roku 1996. Rozvoj internetových technológií tak umožnil výrazný pokrok v ONLINE vzdelávaní a v ONLINE domácej príprave. Bez problémov sme dokázali aj s našimi americkými lektormi z jedného dňa na druhý prejsť na ONLINE výučbu u všetkých žiakov po zatvorení škôl v marci 2020.

 

Čo ponúkame?

 

-        dlhodobé ONLINE vzdelávanie žiakov-domaškolákov, žiakov 2. alebo 3. ročníka ZŠ (domaškoláci pochádzajú z celého Slovenska, postupne prechádzajú všetkými ročníkmi až po maturitu, pričom tí najpracovitejší získavajú britský jazykový certifikát),  

-        flexibilné organizovanie rozvrhu domaškoláka,

-        vybudovanie správnych gramatických, fonetických a načúvacích základov anglického jazyka a dopĺňanie toho, na čo mnoho rodičov domaškolákov pozabudne,  

-        využívanie výhod vlastností tzv. jazykového laboratória (kvalitnejší prenos zvukového spektra v porovnaní s klasickou triedou),

-        pružnejšie využívanie výhod interaktívnej tabule,

-        pohodlné písanie na školskú tabuľu zo strany učiteľa aj žiakov,

-        názorné preberanie anglickej gramatiky (vpisovanie do pripravených  gramatických schém a diagramov),

-        rozsiahlu audioknižnicu podporujúcu rozvoj porozumenia čítaného textu,

-        plnú kompatibilitu vyučovania s našou vlastnou domácou študijnou aplikáciou (audiocvičenia, diktáty, testy, audioknižnica, audiokrížovky so slovnou zásobou, ozvučené slovníky, študijné materiály na stiahnutie),

-        nezávislý komunikačný systém medzi žiakom a učiteľom, navzájom prepojený s mailovými schránkami rodičov..

Pre rodičov

Nasledujúce riadky sú určené najmä rodičom školopovinných detí, ktoré sa učia angličtinu v rámci svojej povinnej školskej dochádzky a vzhľadom na odlišný prístup a rôzne metodické postupy učiteľov anglického jazyka v našich základných školách u nich nebol vypestovaný jednotný študijný postup pri domácom nácviku písomnej formy angličtiny.

Štúdium anglického jazyka zahŕňa okrem ústnej časti aj písomnú, pretože aktívne ovládanie jazyka je bez správneho pravopisu nemysliteľné. Iba zvládnutie samotnej slovnej zásoby vyžaduje jej písomné precvičovanie na viacerých úrovniach - od jednoduchého prepisovania jednotlivých slovíčok pri ich hlasnom opakovaní až po ich aktívne používanie v gramaticky správnych vetách. Mechanické memorovanie nových slovíčok bez ich súčasného prepisovania je neúčinné a študent ich postupne zabúda (najmä pri slabej frekvencii opakovania).

Rodičia často skúšajú slovnú zásobu svojich detí spôsobom, pri ktorom absentuje jej súčasný prepis a dieťa neraz iba nahlas vyhláskuje dané slovo slovenským spôsobom tak, aby sa rodič presvedčil, či vie, ako sa to slovíčko aj píše.  Na dôkladné preskúšanie správneho písania je nutný dlhší čas a aj určité minimálne ovládanie angličtiny zo strany rodiča, pričom postupná fixácia slovíčok je podmienená aj ich postupným a pravidelným opakovaním. Celý tento proces by bol v ideálnom prípade zvládnutý za účasti promptného domáceho učiteľa, ktorý by študentovi postupne zadával novú slovnú zásobu, organizoval jej pravidelné opakovanie a najmä by kvalifikovane vyhodnocoval študentov pokrok.

Dobre si pamätáme "štúdium" slovnej zásoby v ruštine - slovíčka napísané v malom slovníčku sme akurát narýchlo prebehli zrakom bez akejkoľvej potreby ich písomného precvičenia. Podobnosť oboch jazykov prakticky nevyžadovala zvláštnu písomnú prípravu. Základný vzorec "ako to vidíš, tak to čítaj" nám značne uľahčil študentský život a v skutočnosti sme sa mohli naplno sústrediť na bifľovanie ruskej literatúry a reálií zo života sovietskych ľudí. Uvedený jazyk tak pri troške snahy zvládali bez ohľadu na jazykový talent takmer všetci študenti. Nikto si nepamätá na nejaké problémy s písaním.

Historický vývoj prisúdil angličtine úplne inú podobu než majú naše slovanské jazyky. Približne ten istý počet hlások vyjadruje angličtina s iba niečo viac než polovicou znakov-písmen. Zjednodušene povedané: na písomné znázornenie všetkých existujúcich hlások majú Angličania k dispozícii iba necelé dve tretiny písmen. Angličania sa preto musia logicky oveľa viac činiť pri písaní, pretože písomné vyjadrovanie jednotlivých hlások je menej jednoznačné ako v slovenčine. A aby to bolo pre študenta ešte komplikovanejšie, anglické samohlásky sú vyjadriteľné viacerými spôsobmi než tie naše slovenské. Napríklad naše dlhé "á" dokáže Angličan prepísať až šiestimi rôznymi kombináciami písmen. Preto hláskovanie a precvičovanie písania v anglickej základnej škole tvorí  podstatnú časť pracovnej náplne žiakov. Jednoduchosť anglickej gramatiky je vyvážená náročnosťou jej písomnej formy. A to sa už týka nielen samotných anglicky hovoriacich žiakov, ale aj všetkých študentov angličtiny zo zbytku sveta.

Online výučba

How to Use Zoom Video Calling App for Group Chat - TizenHelp
 V septembri 2015 sme odštartovali ONLINE výučbu prostredníctvom aplikácie Skype. V marci 2020, po uzatvorení všetkých škôl v dôsledku Covid-19, sme výučbu definitívne preniesli do ONLINE priestoru. K dispozícii sme už mali 5-ročné skúsenosti s internetovou výučbou a ďalej sme zdokonaľovali úroveň domácej aplikácie pre žiakov.

Dávno sú už minulosťou časy, keď priama návšteva jazykovej školy predstavovala jediný spôsob, ako získať jazykové vzdelanie. Moderné internetové aplikácie bez problémov prekonávajú akékoľvek vzdialenosti medzi žiakom a učiteľom, pričom úroveň prenosu zvuku sa vyrovná bežnému školskému jazykovému laboratóriu. Súčasný prenos obrazu z interaktívnej tabule a vpisovaných poznámok vyučujúceho priamo na domácu obrazovku žiaka robia zo všetkých online technológií efektívny nástroj na výučbu jednotlivcov a menších skupín študentov všetkých vekových kategórií.

ONLINE výučba prebieha v popoludňajších hodinách a je časovo identická s bežným školským rokom. Navštevujú ju žiaci z celého Slovenska.   

Druháci tradične tvoria najmladšiu vekovú kategóriu, ktorá je už vhodná na nácvik anglickej výslovnosti a jej prepisu (transkripcie). Cieľom našej výučby je vytvorenie kvalitných a pevných gramatických a fonetických základov, od ktorých sa dokáže usilovný žiak veľmi ľahko odraziť do úrovne, v ktorej je už možné rozvíjať konverzačné schopnosti za účasti britského učiteľa (native speaker). Mimoriadny dôraz pri ich budovaní kladieme na využívanie názorných ozvučených prezentácií.
Zadávanie domácich úloh v oblasti slovnej zásoby, diktátov a gramatických testov vykonáva samotný učiteľ v prostredí našej vlastnej internetovej aplikácie. Od rodiča sa očakáva iba pravidelná kontrola aktivity svojho dieťaťa a kontrola percentuálnych výsledkov testov a cvičení. Množstvo ozvučených cvičení nahrádza skutočného domáceho učiteľa, pretože aplikácia neúnavne opakuje výslovnosť jednotlivých slovíčok a vyhodnocuje žiakovu aktivitu bez nutnosti zapájať do domácej prípravy samotného rodiča.

Naša internetová knižnica systematicky pripravuje žiakov v oblasti čítania a porozumenia anglického textu.

Hlavným cieľom výučby je dôkladná príprava na maturitnú skúšku a medzinárodné jazykové certifikáty (Cambridge).
 

Výučba v ZŠ Žitavany

 

Povedali o nás