Jazyková škola KRAMÁR

Názorná ONLINE výučba angličtiny spojená s domácim ONLINE vzdelávaním

Výučba v jazykovej škole v Žitavanoch Online výučba

O nás

         Ing. Boris Kramár

Jazyková škola KRAMÁR,
  
prevádzka Žitavany

                              Názorná výučba angličtiny spojená s domácim online vzdelávaním
Naša jazyková škola bola založená v r. 1990 a odvtedy sa venujeme výlučne výučbe angličtiny pre všetky vekové kategórie študentov a ich príprave na maturitné, štátnicové a certifikačné skúšky. Výučba konverzácie prostredníctvom britských, amerických, kanadských a austrálskych lektorov  prebieha od jesene 1996.

Jednoznačne sa orientujeme na kvalitu výučby a jej zefektívňovanie pre všetkých študentov, ktorí sa chcú naozaj naučiť po anglicky a využiť svoje vedomosti v každodennej praxi. Cieľ pre školopovinnú mládež je jasný – úspešné absolvovanie maturitnej skúšky a u tých najpracovitejších aj absolvovanie medzinárodného certifikátu FCE a ACE (Cambridge). Od r. 1990 absolvovalo našu výučbu takmer 2000 študentov z oblasti Zlatých Moraviec, Vrábľov a Nitry.

Výučba prebieha aj v Žitavanoch v popoludňajších hodinách.

O aplikácií

Pokrok v štúdiu anglického jazyka je značne obtiažny bez aktívneho zvládania novej slovnej zásoby, bez precvičovania najbežnejších gramatických javov a bez aktívneho počúvania anglického hovorového štýlu (tzv. ‘LISTENING’). Konverzácia predstavuje najobľúbenejšiu aktivitu každého študenta, no bez spomínanej “mravenčej” prípravy sa vyznačuje množstvom gramatických a slovných chýb, čo nám potvrdili všetci “native speakers” vyučujúci konverzáciu v našej jazykovej škole. No a úspešné absolvovanie jazykových certifikátov na všetkých úrovniach je bez intenzívnej domácej prípravy prakticky nemožné.Ponúkame efektívnu aplikáciu so širokým spektrom precvičovanej slovnej zásoby, gramatických cvičení, testov a cvičení na počúvanie (diktáty a listeningy). Učebný material pokrýva požiadavky na maturitnú skúšku na úrovni B2+. Cvičenia a testy sú často sprevádzané grafickými schémami a obrázkami. Audiomateriál tvorí súčasť mnohých cvičení, pretože písomný prejav je u študenta často podporovaný súčasným počúvaním.Zadávanie audiocvičení, gramatických cvičení, diktátov, testov a ostatných posluchových materiálov a administrácia výsledkov sú vykonávané skúseným učiteľom angličtiny s 30-ročnou učiteľskou praxou. Optimálne nastavenie študijného tempa sa dosahuje interaktívnou online komunikáciou medzi študentom a učiteľom.

Zriadenie neobmedzeného prístupu je nezáväzné a poskytuje sa na obdobie niekoľkých dní, počas ktorých sa môže študent  definitívne rozhodnúť o trvalom prístupe k aplikácii.

Pre dyslektikov a dysgrafikov

Zvládnutie čítania a písania patrí k základným vyučovacím procesom v počiatočnom štádiu vzdelávania každého žiaka. Vtedy sú u niektorých z nich zistené problémy s neschopnosťou naučiť sa písať a čítať prirodzeným spôsobom, prípadne ich predvádzaný výkon výrazne zaostáva za očakávaním rodičov a učiteľov a často nezodpovedá ani ich oveľa vyššej inteligencii.

Čo pomáha zlepšiť stav? Ako sa poruche prispôsobiť v školskom prostredí?

Dyslexia

Dysgrafia


Dyslexia (porucha čítania) a dysgrafia (porucha písania) vôbec nemusia byť prekážkou v dosiahnutí dobrej úrovne čítania a písania anglického textu u žiakov so spomínanou poruchou.

Uvedená aplikácia účinne nahrádza stovky rodičovských hodín pri skúšaní svojich detí, najmä začiatočníkov a detí s poruchami čítania a písania (dyslektikov a dysgrafikov). Deti s uvedenými poruchami tak majú k dispozícii trpezlivého domáceho učiteľa, ktorý im dokáže neúnavne pripomínať všetky urobené chyby a ich rodičia akurát dohliadajú na študijný režim a kontrolujú študijné výsledky svojho dieťaťa.

Maturita

Kontrolné testy z jednotlivých lekcií testujú vedomosti študentov počas celého školského roka v štýle maturitnej skúšky. Študenti sa tak už v niekoľkoročnom predstihu pripravujú na jej úspešné absolvovanie.

Približne dva roky pred maturitnou skúškou začínajú študenti pravidelne absolvovať originálne testy z jednotlivých častí maturitnej skúšky.

Homeschooling

HOMESCHOOLING ako výnimočný vzdelávací systém ponúka veľké možnosti a príležitosti pre deti, aby sa naučili nové veci, zručnosti a získali nové informácie, ale aj využíva a správne nasmeruje ich vlastné a jedinečné kvality a záujmy.

Vekové obdobie, v ktorom je HOMESCHOOLING v našej krajine povolený, je pre každého žiaka najdôležitejšie z hľadiska budovania fonetických, písomných a gramatických základov anglického jazyka. V druhom ročníku ZŠ sa učiteľ intenzívne venuje nácviku správnej výslovnosti anglických hlások, základnému písomnému prejavu, transkripcii slabík a najmä dvojhlások.  


Náš domáci výučbový program výrazne pomáha žiakovi a rodičovi pri prekonávaní takmer všetkých úskalí v domácom zvládaní anglickej fonetiky, posluchu anglických viet, prepisu anglických slovíčok, slovných spojení a celých viet, pri intenzívnom drilovaní základných gramatických javov. Predstavuje nenahraditeľný nástroj na "naberanie" novej slovnej zásoby, jej pravidelné preskúšanie a vyhodnocovanie progresu. Trpezlivo nahrádza učiteľa pri školských diktátoch, ktoré sú pre tretiakov a štvrtákov tak potrebné a, bohužiaľ,  v základných školách pre nedostatok času často zanedbávané. 

Rodič pri HOMESCHOOLINGU spravidla postupuje podľa vybranej a školou odporúčanej učebnice (napr. Project English...), ktorá obsahuje štandardný gramatický strom a určitý objem novej slovnej zásoby. Náš domáci program ideálne spolupracuje s každou školskou učebnicou pri akejkoľvek forme výučby (základná škola, HOMESCHOOLING, príp. jazyková škola). Učiteľ zadáva žiakovi zodpovedajúce úlohy vo forme audiocvičení, gramatických cvičení, audiotestov, diktátov a kontrolných testov. Pri nedostatočnom výsledku učiteľ opätovne zadáva príslušné sady úloh, maximálne do obdobia 2 týždňov, aby sa u žiaka potlačil nepriaznivý vplyv krivky zabúdania. Pretože každú gramatickú oblasť má žiak k dispozícii vo forme ucelených precvičovacích sád, progres je merateľný v percentuálnych hodnotách predchádzajúcich a aj najnovších výsledkov. Gramatický strom obsahuje takmer 1600 cvičení a testov.

Rozvíjanie čítania podporuje naša knižnica, obsahujúca množstvo titulov od najnižšej úrovne (Kidsreaders) až po Level 6 (maturitná úroveň). V úrovni zodpovedajúcej HOMESCHOOLINGU ich je 87 aj s audiom a mnohé sú sprevádzané kontrolnými cvičeniami na rozvíjanie čítania textu s porozumením.

Krížovky (Crosswords) na vekovej úrovni HOMESCHOOLINGU oddychovým spôsobom konsolidujú najbežnejšiu slovnú zásobu v objeme 840 základných slovíčok.

Pre rodičov

Nasledujúce riadky sú určené najmä rodičom školopovinných detí, ktoré sa učia angličtinu v rámci svojej povinnej školskej dochádzky a vzhľadom na odlišný prístup a rôzne metodické postupy učiteľov anglického jazyka v našich základných školách u nich nebol vypestovaný jednotný študijný postup pri domácom nácviku písomnej formy angličtiny.

Štúdium anglického jazyka zahŕňa okrem ústnej časti aj písomnú, pretože aktívne ovládanie jazyka je bez správneho pravopisu nemysliteľné. Iba zvládnutie samotnej slovná zásoby vyžaduje jej písomné precvičovanie na viacerých úrovniach - od jednoduchého prepisovania jednotlivých slovíčok pri ich hlasnom opakovaní až po ich aktívne používanie v gramaticky správnych vetách. Mechanické memorovanie nových slovíčok bez ich súčasného prepisovania je neúčinné a študent ich postupne zabúda (najmä pri slabej frekvencii opakovania).

Rodičia často skúšajú slovnú zásobu svojich detí spôsobom, pri ktorom absentuje jej súčasný prepis a dieťa neraz iba nahlas vyhláskuje dané slovo slovenským spôsobom tak, aby sa rodič presvedčil, či vie, ako sa to slovíčko aj píše.  Na dôkladné preskúšanie správneho písania je nutný dlhší čas a aj určité minimálne ovládanie angličtiny zo strany rodiča, pričom postupná fixácia slovíčok je podmienená aj ich postupným a pravidelným opakovaním. Celý tento proces by bol v ideálnom prípade zvládnutý za účasti promptného domáceho učiteľa, ktorý by študentovi postupne zadával novú slovnú zásobu, organizoval jej pravidelné opakovanie a najmä by kvalifikovane vyhodnocoval študentov pokrok.

Dobre si pamätáme "štúdium" slovnej zásoby v ruštine - slovíčka napísané v malom slovníčku sme akurát narýchlo prebehli zrakom bez akejkoľvej potreby ich písomného precvičenia. Podobnosť oboch jazykov prakticky nevyžadovala zvláštnu písomnú prípravu. Základný vzorec "ako to vidíš, tak to čítaj" nám značne uľahčil študentský život a v skutočnosti sme sa mohli naplno sústrediť na bifľovanie ruskej literatúry a reálií zo života sovietskych ľudí. Uvedený jazyk tak pri troške snahy zvládali bez ohľadu na jazykový talent takmer všetci študenti. Nikto si nepamätá na nejaké problémy s písaním.

Historický vývoj prisúdil angličtine úplne inú podobu než majú naše slovanské jazyky. Približne ten istý počet hlások vyjadruje angličtina s iba niečo viac než polovicou znakov-písmen. Zjednodušene povedané: na písomné znázornenie všetkých existujúcich hlások majú Angličania k dispozícii iba necelé dve tretiny písmen. Angličania sa preto musia logicky oveľa viac činiť pri písaní, pretože písomné vyjadrovanie jednotlivých hlások je menej jednoznačné ako v slovenčine. A aby to bolo pre študenta ešte komplikovanejšie, anglické samohlásky sú vyjadriteľné viacerými spôsobmi než tie naše slovenské. Napríklad naše dlhé "á" dokáže Angličan prepísať až šiestimi rôznymi kombináciami písmen. Preto hláskovanie a precvičovanie písania v anglickej základnej škole tvorí  podstatnú časť pracovnej náplne žiakov. Jednoduchosť anglickej gramatiky je vyvážená náročnosťou jej písomnej formy. A to sa už týka nielen samotných anglicky hovoriacich žiakov, ale aj všetkých študentov angličtiny zo zbytku sveta.

Online výučba

How to Use Zoom Video Calling App for Group Chat - TizenHelp

 
V marci 2020, po uzatvorení všetkých škôl, sme výučbu promptne preniesli do ONLINE priestoru. 

Dávno sú už minulosťou časy, keď priama návšteva jazykovej školy predstavovala jediný spôsob, ako získať jazykové vzdelanie. Moderné internetové aplikácie bez problémov prekonávajú akékoľvek vzdialenosti medzi žiakom a učiteľom, pričom úroveň prenosu zvuku sa vyrovná bežnému školskému jazykovému laboratóriu. Súčasný prenos obrazu z interaktívnej tabule a vpisovaných poznámok vyučujúceho priamo na domácu obrazovku žiaka robia zo všetkých online technológií efektívny nástroj na výučbu jednotlivcov a menších skupín študentov všetkých vekových kategórií.

Výučba v ZŠ Žitavany

S pravidelnou výučbou angličtiny pre školopovinnú mládež sme začali aj v priestoroch Základnej školy J. V. Šimka v Žitavanoch.  Budova školy, ktorá disponuje kvalitne vybavenými jazykovými učebňami, sa nachádza v príjemnom vidieckom prostredí s bezproblémovým parkovaním a bezpečne vzdialenom od rušnej dopravy.Výučba prebieha v popoludňajších hodinách a je časovo identická s bežným školským rokom. Je k dispozícii nielen žiakom ZŠ v Žitavanoch, ale aj záujemcom z blízkeho okolia.  

Druháci tradične tvoria najmladšiu vekovú kategóriu, ktorá je už vhodná na nácvik anglickej výslovnosti a jej prepisu (transkripcie). Cieľom našej výučby je vytvorenie kvalitných a pevných gramatických a fonetických základov, od ktorých sa dokáže usilovný žiak veľmi ľahko odraziť do úrovne, v ktorej je už možné rozvíjať konverzačné schopnosti za účasti britského učiteľa (native speaker). Mimoriadny dôraz pri ich budovaní kladieme na využívanie názorných ozvučených prezentácií.
Zadávanie domácich úloh v oblasti slovnej zásoby, diktátov a gramatických testov vykonáva samotný učiteľ v prostredí našej vlastnej internetovej aplikácie. Od rodiča sa očakáva iba pravidelná kontrola aktivity svojho dieťaťa a kontrola percentuálnych výsledkov testov a cvičení. Množstvo ozvučených cvičení nahrádza skutočného domáceho učiteľa, pretože aplikácia neúnavne opakuje výslovnosť jednotlivých slovíčok a vyhodnocuje žiakovu aktivitu bez nutnosti zapájať do domácej prípravy samotného rodiča.Naša internetová knižnica systematicky pripravuje našich žiakov v oblasti čítania a porozumenia anglického textu.

Hlavným cieľom výučby je dôkladná príprava na maturitnú skúšku a medzinárodné jazykové certifikáty (Cambridge).

Povedali o nás

Angličtina Kramár